top of page
Resous ak Enfòmasyon sou COVID-19
coach%20banner_edited.jpg

CT Stronger: ANTRENÈ a la...

pou konekte ou ak resous pou kenbe fanmi ou an sekirite ak an sante. Antrenè sipò yo ka mete ou an kontak ak sèvis ki ka ede, oswa koute si ou vle pale ak yon moun sou fason pandemi sa a ap afekte ou. 

Oto-Swen
Self Care
MHFA physical distancing.png

Kreye estrikti nan jou ou.

Lè ou fèmen se dezoryante. Pou reekilib, planifye yon orè chak jou ak manm lakay ou ki enkòpore tan travay/lekòl; ansanm tan; enskripsyon apèl ak zanmi oswa vwazen; fè yon bagay kreyatif; fè yon bagay ap detann; ak fè egzèsis. La  8 Dimansyon Byennèt  modèl ofri yon fason pou rete ekilibre. Epi asire w ke ou kreye distans ant travay ak tan pèsonèl, menm si w ap travay nan kay la!

Jwenn deyò.

Lè fre, limyè solèy la, ak fè egzèsis (nan yon distans ki san danje!) Se tout bon pou byennèt mantal ou ak sante fizik. Yon fason amizan enklizif fè egzèsis se   Klas Adaptive Gym Oak Hill CT sou Facebook Live ak YouTube , ke moun ki gen tout kapasite yo ka fè ansanm, oswa  Toivo a  aktivite byennèt chak jou sou entènèt tankou yoga ak Qi-Gong.

Pratike rekonesans.

Fè rekonesan pou bagay piti ak gwo. Defi pa aprann distans? Se toujou yon opòtinite pou pase plis tan ak timoun yo. Konpayi ki manke? Ala yon bon moman pou kòmanse dine Zoom ak jwèt ak zanmi aleka. Anwiye soti nan tèt ou? Gade li kòm yon opòtinite pou fè pwojè nan kay la oswa aprann yon nouvo navèt. Tcheke sa a  envantè aswè chak jou  soti nan BlessingManifesting. 

Fè fas ak enkyetid
Anxiety

Resous itil

 • Konsèy CDC pou tèt ou, paran yo, sekouris yo, ak moun ki soti nan karantèn  isit la .

 • Fondasyon Ameriken pou Prevansyon Swisid  konsèy  pou swen tèt ou nan sante mantal ou nan fè fas a ensètitid.

 • Yon pakèt resous pou diferan odyans, nan lang angle ak panyòl, ki soti nan PsychHub  isit la

 • Resous pou moun k ap viv ak maladi mantal ak fanmi yo nan Mental Health America  isit la

 • COVID-19 Byennèt Mantal  Videyo  Seri pa vil Darien

 • Pòs blog Hub la sou Konsyantizasyon Sante Mantal ak COVID-19 pou Fondasyon Kominotè Fairfield County a  isit la

 • "Swen pwòp tèt ou pi enpòtan kounye a pase tout tan, founisè sante mantal di" - Li atik .

Liy kriz ak Warmlines
Crisis Lines
suicide lifeline.png
crisis text.jpg
Magellan Essential Workers Crisis Line.p
rednacionalsuicidio.png
1.jpg
Kids in Crisis hotline.png
Kids in Crisis Spanish hotline.png
ACTION-Line.png
Disaster Distress Helpline.png
Extended warmline hours.png

Soundview Warmline

Warmline bay moun ki gen maladi mantal oswa pwoblèm sante mantal pou koute aktif/sipò kanmarad. Sèvis PA fèt pou moun ki nan kriz ak/oswa swisid.

Young Adult Warmline.jpg

Pou Jèn Adilt

Si pou nenpòt rezon ou gen pwoblèm pou pase, voye yon tèks nan (860) - 549 -2435 ak non ou ak yon nimewo rapèl.

WarmLine Flier beacon health-page-001.jp

CT Konpòtman Sante

Patenarya Warmline

Disponib nan lang angle ak panyòl
 

Telechaje flyer.

NEW Reach Out CT flyers English and Span
NEW Reach Out CT flyers English and Span

Rive nan Connecticut

Disponib nan lang angle ak panyòl  
 

Ou kapab tou vizite sit entènèt yo pou jwenn resous oswa voye tèks "CTALK" nan 30241 pou w enskri nan pwogram sipò pou mesaj tèks GRATIS.

Friendship Line Client Flyer updated-pag

Liy Zanmitay: Enstiti sou Aje

  Liy Zanmitay gratis 24 sou 24 pou moun ki gen plis pase 60 an, ak granmoun ki gen andikap.

 

Telechaje Flyer .

Sèvis Sipò pou Sante Mantal
MH Support

Telechaje yon Lis konplè Gwoup Sipò Kanmarad GRATIS pou Sante Konpòtman

nan Sidwès Connecticut (pou moun ak fanmi)

nami connex.png
nami fam supp online image.png
nami YA connex online image.png
Women's Center - Coping with COVID.jpg

Gade plis gwoup sipò nan Women's Center .

The Den.png
SJFSlogo (1).jpg

K ap viv ak gwoup sipò pèt

Gwoup sipò sa a se tou pou nenpòt moun ki te gen yon pèt pandan COVID epi ki pa t 'kapab lapenn byen

Coping with COVID_ online mental health
Sèvis Sipò pou Rekiperasyon Dejwe
Addiction Recovery
Phone Based Peer Support Flyer_Advocacy
Online Peer Support Group Flyer_Advocacy
nami ct opioid support groups online.jpg
CCAR All Recovery Meetings-page-001.jpg
virtual-recovery-resources-page-001.jpg
SMART Recovery during COVID19 flyer-page
Screen Shot 2021-08-09 at 3.05.27 PM.png
LiveLOUD_LiveChat_1450x75.png
Pou Paran yo
Parents

NPR's Just For Kids prezante a  komik  

eksplore  Kowonaviris 

Daniel Tiger PBS KIDS eksplike  Kijan pou w pale ak timoun ou yo sou kowonaviris 

AhaParenting.com idantifye enkyetid posib timoun yo ka genyen, tankou enkyetid ke paran yo ka mouri,  isit la 

Enstiti rechèch la konsantre sou ki jan yo  Reponn ak laperèz ak boug sa yo pandan epidemi kowonaviris la

Asosyasyon Nasyonal Sikològ Lekòl la genyen  fich enfòmasyon telechaje yo  an Angle ak Panyòl, ak lyen ki mennen nan fich enfòmasyon sou siviv estrès pandan epidemi maladi enfeksyon

Gwo konsèy soti nan  Direksyon pozitif  (Westport) ak Enstiti rechèch la (klike la a  ouvri ak woule nan imaj)

Panyòl: Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus de Child Mind Institute  isit la

Alyans aprantisaj sosyal-emosyonèl

Resous pou Etazini  isit la

Child Mind Institute  gen yon varyete resous ak fèy konsèy pou ede fanmi yo fè fas ak pandemi ak pwoblèm sante mantal ki parèt.

Videyo ak resous diskisyon pou sipòte rezistans ak anpeche itilizasyon sibstans pou elèv lekòl presegondè ak segondè ak fanmi ki soti nan "Natural High"  isit la

Courageous Parenting edikasyon sou entènèt pou paran yo sou konsyantizasyon ak prevansyon sou itilizasyon sibstans , ki soti nan Courage to Speak ki baze nan Norwalk,  isit la

Aktivite Check-in At Home soti nan Jordan Porco Foundation ki baze sou CT (kreyatè Fresh Check Day) -- klike la a.

Pou Founisè ak Anplwayè
Providers Employers

Founisè sante konpòtmantal yo

 • Konsèy Nasyonal sou Sante Konpòtman an te konpile resous pou founisè yo sou jere politik, resous, finans, teleterapi, resous imen, elatriye.  isit la .  
   

 • Paj COVID SAMHSA a gen enfòmasyon sou fòmasyon ak TA, PPE, sibvansyon, telesante, bay pasyan ekstèn ak MAT nan yon mond vityèl, enfòmasyon pou premye sekouris ak plis ankò.  isit la .  
   

 • Lis resous pou travayè sosyal yo nan kat lisans sante mantal  isit la .
   

 • TherapyNotes gen konsèy itil pou terapis ki aplike telesante  isit la .  
   

 • Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini gen yon  FAQ  sou Telesante ak HIPAA pandan ijans sante piblik COVID-19 nan tout peyi a.
   

 • Fòmasyon Sètifikasyon Telesante pou Pwofesyonèl Sante Mantal ki soti nan PESI .

patwon yo

 • Resous sante mantal ak itilizasyon sibstans pou patwon yo pandan ak apre COVID nan men Konsèy Sekirite Nasyonal la  isit la .  
   

 • Kit zouti pou reentegrasyon nan espas travay ki soti nan Mental Health America of Greater Dallas  isit la .  
   

 • PDF ki ka telechaje sou diferan sijè nan PsychHub  isit la .
   

 • 6 etap plan pou anplwayè yo retounen travay  isit la .
   

 • Resous Biznis CT  isit la .
   

 • Enfòmasyon CT pou Travayè ak Anplwayè isit la .

Aktivite byennèt vityèl gratis
Wellness Activities
e-Based Offerings_AdvocacyUnlimited.jpg
Digital Social Support and Connection Op
Resous lokal yo
Local Resources
HIA logo.jpg
Screen Shot 2021-01-27 at 5.06.48 PM.png

Sipò Kominotè ak Sèvis Sensibilizasyon GRATIS  

 

COACH ka konekte ou ak resous lokal yo.

bottom of page